Biz müştərilərə əlverişli və rahat şaraitlər yaradırığ:

Test nümunələri sadə pambığ çöpləri ilə və yahud bizdən alınan dəstnən hazırlamaq olar

Mərhələləri ödəmələr. Birinci ödəniş nümunələrin bizə çatanda, ikincisi - nəticələr hazır olanda.

Ödəməni bank köçürməsi və kard üsulu ilə etmək olar.

Ödəmə qəbzi

+412 38383838 contact@dnacenter.az

Bizim üstünlüyümüz

Ən yüksək dəgiglik
Nəticələr 1 gündən başlaraq verilir
İstirahət qünlərimiz yoxdur
Beynalxalq akkreditasiyalarımız
Mərhələ böyu ödənişlər
Özünüz evdə edə bilərsiniz 
Copyright © DNACENTER Limited, UK

DNT Atalıq testi

DNT Atalığ testi bir kişinin uşağın atası olub olmadığını tamamilə dəgig təyin edir.

Testdə iştirak edənlər

Özünüz nümunə toplyarkan nayrahatçılıq keçirməyin. Əgər bir səhf olsa sizə yeniden pulsus yeni nümunə təgdim etməyə imkan verərik
Mütləq olmalıdırlar: iddia olunan ata və uşağ
Qeyri-məcburi: ana, daha bir uşağ, daha bir iddia olunan ata.

Atalığı >99,9% dəqiqlilə ana iştiraki olmadan təyin etmək olar. Ancağ ananın iştiraki bir dəqiqıiyin daha da artmasına kömər edir. Sadə testdə analığ şüpə altın alınmır. O bioloji ana deyilsə onda testin nəticələrində göstərilməcək.

Əmma analığ sual altındadırsa onda onu iddia olunan ana kimi əlavə iştirakcı kimi testdən keçirmək lazımdır.

Atalığ testi üçün nümunə toplama
Standard DNT testi üçün nümunə toplama ağızdan yanagın arxa tərəfini pambıglı çöpnən yahma üsulu ili toplamır.

Toplamanı ya biznən əməkdaş olan tibb diagnostika mərkəzlərində və yahud özünüz ev şəraitində edə bilərsiz. Sonradan nümunələri bizə ya poçt ya da ki kuryernen göndərin
Nümunə toplama təlimatı
Qeyri adi nümunələr
Atalıq testi üçün qeyri-adi nümunələrdən də istifadə oluna bilər.
Bizim saç, dırnaq, gan ləkələri, dəsmal və ayri DNT izlərini toplaya bilən nümunələri testdən keçirməyə imkanımız var.

Bu üsulu seçmək halları:  Ağızdan yaxma almaq imkanı olmayanda. Testin bir iştirakçısının istəyi və yahud imkanı yoxdursa onun qeyri adi nünuməsini istifadə etmə olar.

Dəqiqlık: nümunədən DNT çıxarma müsbətlə nəticələnsə dəqqiqlik adi nünunə səfiyəsində olacaq
DNT test nəticələrin hazır olma vaxtları
Sadə-standart atalığ testi 8-10 iş günü
Təcili 4-6 iş günü
VIP-test 1 - iş günü (yalnlız ABŞ-də)
Geyri adi nümunələr üzrə əlavə 2 iş günü
DNT atalığ testin nəticə nümunələri
1. Atalığ müsbət təstig olunur -Atalığ istisna edilmir
Atalığ ehtimalı >99,9%.

Atalığın 99,9+% ehtimalı Atalığın sübutu deməkdir. Hər bir lokusda (DNT sətiri) üst-üstə düşən allel (DNT dəyəri) tapılıb. Allellərin dəyərin birini uşağ anadan miras alır o birisin isə atadan.  Nəticənin 100% göstəriıməməsi ondan bağlıdır ki nəzəri cəhətdən ola bilər ki dünyada iddia olunan atanın DNT dəyərlərinə uyğun insanda tapıla bilər.
2. Atalığ təstig olunmur - “Atalığ istisna olunur”
Atalığ ehtimalı
0%.

Atalığ 0% ehtimalı atalığın tam istisna olumnası deməkdir. Bu o deməkdir ki iddia olunan atadan uşağ genetik bir dəyərlər miras almayıb. Testdə anada iştirak edibsə uşağa anadan keçən dəyərləri görüb mügaisə etmək olar. Ananın DNT-si ilə uşagın ki arasında hər bir sətirdə uyqunlug olan vaxtı iddia olunan ata ilə azı iki sətirdə üst-üstə düşmür.
Bizim laboratoriya ancaq və ancaq ya HƏ ya da ki YOX cavabı vərə bilər.

Bütün nəticələr Elm Xadimi tərəfindən imzalanır və möhürlənir.

Geniş test - 25-33 lokus etibarı ilə. Əlavə oaraq əgər iddia olunan atalar qohumdursa mütləg geniş test keçirilməlidir. Bu həmçinin nəticələri daha da dəqiqləşdirir.
Ödəmə şərtləri
Biz müştərilərə əlverişli və rahat şaraitlər yaradırığ:

Test nümunələri sadə pambığ çöpləri ilə və yahud bizdən alınan dəstnən hazırlamaq olar

Mərhələləri ödəmələr. Birinci ödəniş nümunələrin bizə çatanda, ikincisi - nəticələr hazır olanda.

Ödəməni bank köçürməsi və kard üsulu ilə etmək olar.

Ödəmə qəbzi

Məhkəmə və səfirlik üçün Atalığ testi
Atalığ testi ABŞ və Avropa məhkəmə və səfirlikləri üçün ediləndə test Hüquqi olmalıdır.

Hüquqi test nümunə alınması ancaq təyin olunmuş tibbi mərkəzdə keçirilə bilər. Testin məhkəmədə, səfirlikdə və yahud ayrı bir hüquqi vəziyətdə gəbul olunması üçün iştirakçıların kimlikləri təstig olumalıdır. Bundan ötəri hər bir iştirakçı özü ilə ya passport ya dövlət kimliyi ya da ki doğuş şəhadətnaməsi gətirməlidir. 

Hüquqi test proseduru
16-33 lokus. DNT test zamanı təhlil edilən lokusları sayı çox olduğca nəticələrin dəqiqliyidə artır. Gəbul olunmuş standart 13-16 lokusun təhlil olunmasıdır.

DDC laboratoriyası ən azi 16 lokusu təhlil edir. Bizim unikal xüsusiyyətimiz odur ki əgər mutasiya nəticəsində bir lokus üst-üstə düşmür (bu hərdən bir baş verir) laboratoriya nəticəni dəqiqləşdirmək üçün pulsuz 33 lokusa gədər əlavə edir  

Biz DNT testləri üçün
avtomatik, sənayəmizdə ən dəqiq nəticə verən, avadanlığdan istifadə edirik

Bütün testlər, insan səhvini istisna etmək üçün
iki dəfə, iki ayrı ayrı elmi işçi gruplar tərəfindən keçirilir
Bizim testlərimizin o biri laboratoriyalardan nəyi ilə üstünlük tutur